Nuusbrief 2003 - Kollegehoof

Geagte oudstudent

Tyd is seker die grootste vyand in die meeste van ons se lewens. Die rede hiervoor is omdat tyd so gou verby gaan. Dit was soos gister wat jyself hier was en nou is jou seun al hier. Om te dink hier by Grootfontein is al drie geslagte se afstammelinge deur die meule van die landbou. Hier dink ek spesifiek aan die Aucamp’s.

As jy ‘n verkeerde keuse gemaak het ten opsigte van ‘n loopbaan, is dit byna onmoontlik om ‘n korreksie aan te bring. Wat lekker is van die kursus wat Grootfontein tans aanbied is dat dit so divers van aard is. Jy kom met bykans al die vakrigtings wat bestaan, in aanraking. Dit hoort ook so, want die boer van vandag wat in die landbou wil oorleef, moet ‘n verskeidenheid van rolle op sy plaas kan vervul (vanaf sieketrooster, personeelbestuurder, sielkundige, ekonoom, weervoorspeller, bouer en vele meer). In die opsig slaag Grootfontein goed daarin om sy studente vir die komplekse beroep voor te berei. Baie van ons studente wat deesdae klaar gestudeer het, kry uitstekende werksaanbiedinge van Agri-besighede. Oorsee is ons studente ook baie gesog, aangesien hulle hard kan werk en betroubaar is. Menige van ons oudstudente het ook hul spreekwoordelike "merk" gemaak in die landbou van ons land.

Dit gaan goed met Grootfontein en daar word voortdurend aanpassings in die leerplan gemaak om die heel nuutste landboupraktyke in te sluit. Grootfontein is hierdie jaar ook weer onvoorwaardelik geakkrediteer deur die CTP (Committee of Technikon Principals) en die HEQC (Higher Education Quality Committee). Dit beteken dat die eerste, tweede en derdejaar dieselfde status het as die by ‘n Universiteit of Technikon. Tans spog ons ook met ‘n gesoute span dosente, tegnici, instrukteurs en vakmanne. Baie van hulle is ook bona fide boere wat hulle dus forseer om in noue kontak met die landbou te bly.

Ek wil afsluit deur elkeen wat hier gestudeer het te bedank vir die impak wat jy direk of indirek op die landbou en die mense om jou gemaak het. Non sibi sed patriae!

Grootfontein groete

Francis Roux

HOOF : OPLEIDING