Last update: April 2, 2012 08:46:28 AM E-mail Print

 

STUDIES ON THE SEXUAL ACTIVITY OF MERINO EWES.

2. SEXUAL ACTIVITY IN RELATION TO DIET, WOOL PRODUCTION AND INCREASING AGE

 

W.J. HUGO, D. L. ELS and C.S.M.B. ROELOFSE, Agricultural College, Grootfontein

Middelburg, C.P. 5900.

 

ABSTRACT

Key words: Sexual activity; nutrition; wool production; mass; age

 

Observation were made on the sexual activity of young postpuberal Merino ewes receiving two levels of nutrition and having different initial levels of wool production. Consideration was also given to the effect of increasing age (three to eleven years) on such sexual activity.

The importance of adequate nutrition in the young ewe is emphasized, especially with regard to the early attainment of mature and regular cyclic activity. Enhanced nutrition led to a more favourable distribution of oestrus and a considerable reduction (P=0,05) in the period of anoestrus encountered during the summer months. Initial level of wool production however, evinced no clear relationship with any of the characteristics considered.

The number of heat periods exhibited during the period March to July, showed a gradual decline with increasing age from 1965 to 1973. However, monthly distribution of oestrus (expressed as a percentage of the total number of heat periods exhibited during the year), was apparently not influenced by advancing age.

 

Uittreksel

 

'N ONDERSOEK NA DIE GESLAGSAKTIWITEIT VAN MERINO-OOIE.

2. GESLAGSAKTIWITEIT SOOS BEïNVLOED DEUR DIEET, WOLPRODUKSIE EN TOENEMENDE OUDERDOM

 

Die invloed van twee voedingspeile op die geslagsaktiwiteit van jong Merino-ooie, wat reeds puberteit bereik het en wat verskil het in aanvanklike peil van wolproduksie, is ondersoek. Die invloed van toenemende ouderdom (drie tot elf jaar) op sodanige aktiwiteit is ook in ag geneem.

Die belangrikheid van doeltreffende voeding van jong ooie word beklemtoon, veral ten opsigte van die vroeë bereiking van 'n volwasse en gereelde patroon van geslagsaktiwiteit. Verbeterde voeding het 'n gunstiger verspreiding van estrus tot gevolg gehad en het veral tot 'n aansienlike inkorting (P = 0,05) van die anestrusperiode gedurende die somermaande gelei. Aanvanklike wolproduksie, daarenteen, het geen duidelike verwantskap met enige van die eienskappe wat bestudeer is, getoon nie.

Die aantal hitteperiodes wat jaarliks gedurende Maart tot Julie getoon is, het oor die algemeen geleidelik met 'n toename in ouderdom van drie tot elf jaar vanaf1965 tot 1973, afgeneem. Die maandelikse verspreiding van estrus (uitgedruk as 'n persentasie van die fatale aantal hitteperiodes gedurende die jaar getoon) is egter nie deur toenemende ouderdom beïnvloed nie.

 

Published

Agroanimalia 13