Last update: September 2, 2011 02:08:36 PM E-mail Print

 

FENOTIPIESE PARAMETERS VIR PRODUKSIEKENMERKE VAN ANGORABOKKE

G J DELPORT

S A VAGTOETSSENTRUM N I V S MIDDELBURG K P

 

 

OPSOMMING

Die versameling van wetenskaplike telingskennis vir gebruik in die opstelling van doeltreffende teeltplanne is uiters noodsaaklik vir die verdere ontwikkeling van die loodsskema vir die verbetering van Angorabokke in Suid-Afrika.

Data wat oor ‘n periode van 6,3 jaar deur die Grootfonteinse Landboukollege versamel is, is ontleed ten einde die herhaalbaarhede, fenotipiese korrelasies en koëffisiënte van variasie van 20 produksie eienskappe te bepaal. Standaard statistiese metodes soos onder andere deur Turner en Young (1969) beskryf is toegepas.

Die belangrikste resultate is as volg:

Sommige eienskappe waarvan glans, skoonopbrengspersentasie, medulasie, S/P verhouding en veldikte, kon reeds op grond van n lae koëffisiënt van variasie en/of omslagtige en duur meetprosedures geïgnoreer word vir die doel van die instelling van ‘n veeverbeteringskema.

Volgens die herhaalbaarheidsanalise van die oorblywende ekonomies belangrike eienskappe kan daar reeds op 12 maande ouderdom akkurate seleksie plaasvind ten einde leeftydsproduksie te verhoog. Die herhaalbaarheid van veseldikte (0,729), liggaamsmassa (0,787) en krulfrekwensie (0,606) kan as hoog beskou word. Die laagste herhaalbaarheid is vir glans (0,219) bereken.

Betekenisvolle fenotipiese korrelasies wat belangrike implikasies vir die opstelling van teeltplanne mag inhou is eerstens die hoë positiewe korrelasie tussen Veseldikte en Rouhaarmassa (+0.604). Die grootte van die korrelasie tussen veseldikte en liggaamsmassa was +0,399. Hierdie twee korrelasies impliseer dus dat seleksievordering in beide liggaamsmassa en haarproduksie ernstig gestrem kan word indien veseldikte terselfdertyd verlaag moet word ten einde die gehalte van die haar te verhoog. n Verblydende aspek is egter die relatiewe hoe positiewe korrelasie tussen liggaamsmassa en haarproduksie (+0,677).

Die belangrikste gevolgtrekkings is dus dat finale seleksie reeds op n relatiewe vroeë ouderdom toegepas kan word. Aangesien seleksieprosedures tans hoofsaaklik op visuele beoordeling berus, kan verwag word dat die gebruik van akkurate meetprosedures verwagte teeltvordering kan versnel.

 

Published

SAVDP Kongres 1987