Last update: April 2, 2012 01:23:13 PM E-mail Print

 

‘n IDIEëELBEELD VAN 'n BOERDERY-EENHEID IN DIE KAROOSTREEK

 

A J Siepker

(Landboukollege Grootfontein)

 

 

Om enigsins voorligting op 'n verantwoordbare wyse te gee, is dit nodig om 'n ideëelbeeld van 'n boerdery-eenheid daar te stel. As voorvereiste vir die daarstelling van so ‘n ideëelbeeld is dat die boerdery-eenheid 'n menswaardige bestaan oor die langtermyn sal verseker en dat dit as 'n gesinsboerdery bedryf sal word.

By gebrek aan meer eksakte maatstawwe sal grootliks beredeneerde maatstawwe gebruik word om die ideëelbeeld te bou wat mettertyd deur opnamenavorsing bevestig moet word al dan nie.

 

Maatstaf 1

'n Gesin van gemiddelde grootte vereis 'n netto boerdery-inkomste van nie minder as R9 600 per jaar om ‘n menswaardige bestaan te verseker.

Maatstaf 2

Helfte van die R9 600 per jaar netto boerdery-inkomste naamlik R4 800 word aangewend vir bedryfskapitaal, verbeteringe en om rente en skuld te delg. Die restant is vir die gesin se persoonlike gebruik.

Maatstaf 3

'n Netto boerdery - inkomste van R8 per kleinvee-eenheid per jaar moet gehandhaaf kan word.

Maatstaf 4

Om 'n nettoboerdery-inkomste van R9600 per jaar te kan handhaaf moet ten minste 1 200 kleinvee-eenhede aangehou kan word.

Maatstaf 5

Die veebelading vir die oostelike, sentrale en westelike gebiede moet onderskeidelik 1, 5; 3,0 en 6, 0 hektaar per kleinvee-eenheid wees.

Maatstaf 6

Met bogenoemde veebeladings moet die minimum groottes van boerdery-eenhede in die onderskeie gebiede 1 800, 3 600 en 7 200 hektaar wees.

Maatstaf 7

Die wenslikste tropgrootte waar met aanteelvee geboer word, is van 200 tot 300 kleinvee-eenhede.

Maatstaf 8

In Minimum van vier tot vyf kampe per trop is nodig om die weiveld optimaal te kan benut.

Maatstaf 9

Ten minste een-derde van die weiveld moot om die beurt vir 'n volle groeiseisoen gerus word om optimale benutting te verseker.

Maatstaf 10

Vir die versterking van weiveld in tye van weidingsnood moet ten minste drie persent van die plaas se oppervlakte onder droogtebestande voergewasse geplaas word.

Maatstaf 11

Die opleidingspeil moot op die vlak van 'n landboudiploma wees.

Maatstaf 12

Ouderdomme tussen 30 en 50 jaar is 'n vereiste om die grootste finansiële sukses te verseker.

Maatstaf 13

Beplande kontak (lesings, besprekings, toere) na buite oor boerdery-aangeleenthede moet ten minste een keer per maand wees.

Maatstaf 14

Rekords volgens studiegroepe se stelsel moet gehou en gebruik word in die vooruit beplanning van die boerdery-eenheid.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Winter