Last update: March 30, 2012 09:08:04 AM E-mail Print

 

A COMPARISON BETWEEN THE DIETS OF SMALL AND LARGE STOCK ON MIXED KAROO VELD

'N VERGELYKING V AN DIE DIEET VAN KLEIN- EN GROOTVEE OP 'N GEMENGDE KAROOVELD

 

P. BOTHA, C.D. BLOM, E. SYKES and A.S.J. BARNHOORN

Department of Agriculture (Karoo Region), Private Bag X529, Middelburg, 5900

 

ABSTRACT

The botanical composition of the diet of oesophageally fistulated Dorper and Merino sheep, Boer goats and Afrikaner cattle, grazing a mixed Karoo veld, was determined quarterly. The botanical composition of the diets was determined by means of a microscope point survey. The large stock concentrated mainly on the grass component and the small stock mainly on karoo bushes, herbaceous plants and to a lesser extent on grass. The largest degree of similarity in the diets of the groups was during spring (approximately 35%), and the largest differences during summer and winter (approximately 28% similarity). Animal unit equivalents, incorporating dietary overlap are calculated for the four animal types.

 

UITTREKSEL

Die floristiese samestelling van die dieet van oesophagiaal gefistuleerde Dorper en Merinoskape, Boerbokke en Afrikanerbeeste. wat 'n gemengde karooveld bewei, is kwartaalliks bepaal. Die floristiese samestelling van die dieet is bepaal deur middel van 'n mikroskoop punt-opname tegniek. Die grootvee het hoofsaaklik op die graskomponent gekonsentreer, terwyl die kleinvee hoofsaaklik op die karoobossies, kruidagtige plante en tot 'n mindere mate op gras gekonsentreer het. Die grootste mate van ooreenkoms in die dieet van die verskillende groepe was gedurende die lente (ongeveer 35%). Die grootste verskille was gedurende die somer en winter (ongeveer 28% ooreenkoms). Vee-eenheidekwivalente waar dieet oorvleueling in berekening gebring is, is vir die vier diertipes bereken.

 

Published

Proceedings Grassland Society Southern Africa 18