Last update: March 30, 2012 11:08:41 AM E-mail Print

 

DEVELOPMENT OF VELD MANAGEMENT RESEARCH IN THE KAROO REGION

DIE ONTWIKKELING VAN VELDBESTUURNAVORSING IN DIE KAROOSTREEK

 

P.W. ROUX and M. VORSTER

Department of Agriculture (Karoo Region), Private Bag X529, Middelburg, 5900

 

ABSTRACT

The development of veld research in the semi-arid Karoo areas since 1934 is outlined. It entailed key experiments on different types of veld, and the synthesis of grazing systems and their testing in experimental camps and co-operatively on a practical farming scale. The experiments were primarily conducted with Merino sheep but Angora goats, Boer goats, cattle and Persian sheep were also employed. A large number of rotational grazing systems, special treatments and methods have been set out for the entire Karoo Region. The group camp approach serves as a basis for complete veld management planning in the Karoo Region. Supporting research covered plant physiological, phenological and ecological studies; the determination of selective grazing habits of livestock; production of karoo bushes; and the development of research techniques especially in connection with quantitative and qualitative vegetation surveys.

 

UITTREKSEL

Die ontwikkeling van weidingsnavorsing in die semi-ariede tot ariede Karoogebiede sedert 1934 word geskets. Dit het behels sleutelproewe op verskillende veldsoorte; en die sintese van weidingstelsels en hul toetsing in proefkampe sowel as ko-operatief op 'n praktiese plaasskaal. Die proewe is hoofsaaklik met Merinoskape uitgevoer hoewel Angorabokke, Boerbokke, Beeste en Persieskape ook gebruik is. 'n Groot aantal wisselweidingstelsels, spesiale behandelings en metodes is uiteengesit vir die hele Karoostreek. Die groepkampbenadering vorm die grondslag vir veldbeheerbeplanning in die Karoostreek. Ondersteunde navorsing het plantfisiologiese-, plantfenologiese- en ekologiese studies; die bepaling van selektiewe weigewoontes van plaasvee; produksie van karoobossies; en die ontwikkeling van navorsingstegnieke veral met betrekking tot kwantitatiewe en kwalitatiewe plantopnames behels.

 

Published

Proceedings Grassland Society Southern Africa 18