Last update: August 17, 2011 02:43:39 PM E-mail Print

 

EFFEK VAN SPEEN OP NASPEENSE GROEI VAN ANGORABOKKE

P.R. King, J.J. Olivier, Vanessa Sumner en K.S. Viljoen

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Dit is algemeen bekend dat gespeende Angorabokkies onder Karooveldtoestande swak groei. Die moontlikheid bestaan dat die strestoestand wat ontstaan met die fisiese verwydering van die bokkie vanaf die ooi aanleiding tot die swak groeiprestasie van die bokkie kan gee. Om dié moontlikheid te ondersoek is vyf en sewentig Angorabokooie met eenlinge ewekansig in drie groepe verdeel en in krale aangehou. Groep A se lammers is op 4 maande ouderdom gespeen en afsonderlik in krale aangehou. Groep B se lammers is nie gespeen nie. Groep C se lammers is ook nie gespeen nie, maar die ooie se uiers is toegebind sodat die lammers nie toegang tot moedersmelk gehad het nie. Die ooie en lammers het 'n rantsoen van 80% lusern en 20% mieliemeel ontvang. Dieselfde proefuitleg is met 60 ooie in die daaropvolgende jaar op 'n 100% lusernhooi rantsoen herhaal. Die groepe se naspeense groei het nie betekenisvol van mekaar verskil nie. 'n Betekenisvolle (P < 0.01) jaar x groep-interaksie dui op 'n moontlike effek van voedingstatus op die behandelingsgroepe. Om hierdie moontlikheid te ondersoek is 'n soortgelyke proef onder veldtoestande te Jansenville-proefstasie uitgevoer waartydens 285 Angorabokooie met eenlinge ewekansig in drie groepe verdeel is. Die lammers van Groep 1 is nie gespeen nie terwyl die van Groepe 2 en 3 op 4 maande ouderdom gespeen is. Die lammers van Groep 3 is saam met volwasse ooie in 'n kamp geplaas terwyl die van Groep 2 alleen in 'n kamp geplaas is. Groep 1 se naspeense GDT (39.4 ± 4.9 g/dag) was betekenisvol (P < 0.01) hoër as die van Groep 2 (10.2 ± 4.5 g/dag) en Groep 3 (12.4 ± 4.7). Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan 'n betekenisvolle (P < 0.01) groep x geslag-interaksie waarin die ooilammers van Groepe 2 en 3 betekenisvol (P < 0.01) swakker as die ooilammers van Groep 1 en die ramlammers in al drie groepe gegroei het, toegeskryf word. Hierdie swakker prestasie van die ooilammers kan moontlik verklaar word aan die hand van hormonale disfunksies.

 

Published

Handleiding 30ste SAVDP-kongres