Last update: March 30, 2012 02:07:36 PM E-mail Print

 

ENERGIE-AANVULLING VIR SKAPE OP ATRIPEX NUMMULARIA

G.A. Jacobs & P.J. de Wet; Grootfontein. Middelburg, K.P.


 Die optimum peil van energie-aanvulling aan reproduserende ooie op A. nummularia-weiding is met 54 ooie en 54 lammers bepaal. Die daaglikse aanvulling van heel mielies is oor die volle 101 dae tydperk van aanvulling konstant gehou. Ses groepe van nege ooie elk het onderskeidelik 0, 200, 300, 400, 500 en 600 g mielies per ooi per dag gekry vanaf 42 dae voor tot 59 dae na lamtyd. Vir drie weke van hierdie tydperk is die aanvulling individueel net aan die ooie gevoer vir die doel van inname studies. Die massatoename van aIle lammers is na enkeling ooilammers gekorrigeer en vergelyk met peil van mielie-aanvulling. Vir die lam massatoename vanaf geboorte tot 42 dae sowel as tot 59 dae ouderdom het die data elke keer 'n statisties betekenisvol (P≤ 0,05) kurviliniêre regressielyn gevolg. Die massatoename van die lammers vanaf geboorte tot 42 dae ouderdom was y =0,0000193x2 + 0,0152x + 5,411 en tot op 59 dae was dit y = -0,0000188x2 + 0,0164x + 8,744 waar x = daaglikse mielieaanvulling in gram en y = massatoename in kilogram. Die optimum lamgroei is in beide gevalle in die omgewing van 400 g per ooi per dag verkry.

 

Published

Suid Afrikaanse tydskrif vir Veekunde 12