Last update: August 18, 2011 08:13:19 AM E-mail Print

 

DIE ENERGIEVERBRUIK VIR PROTEïEN- EN VETNEERLEGGING GEDURENDE VOEDINGSBEPERKINGE EN TYDENS KOMPENSATORIESE GROEI BY DORPERLAMMERS

 

P.G.MARAIS, H.J. van der MERWE1 & J.E.J. du TOIT1.

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, K.P. 5900

 

 

Die doel was die kwantifisering van energieverbruik vir proteïen- en vetneerlegging tydens voedingsbeperkinge en kompensatoriese groei en gevolglik ook die energiekostes vir die deponering van protei en en vet. Agt-en-veertig Dorperlammers bestaande uit 24 ooi- en 24 ramlammers is individueel vanaf speenouderdom (24,3 ± 4,3kg) tot 45kg vir ooie en 55kg vir en ramme gevoer. Hierdie lammers is onderverdeel in vier voedingsgroepe bestaande uit 6 ooi en 6 ramlammers. Die voedingspeile was, ad lib., 80%, 65% en 50% van ad lib. Die voedingsbeperkingsfase het 9 weke geduur waarna die diere op die beperkingspeile ad lib. voeding ontvang het. Deur middel van die normale regressie metode is gevind dat liggaamsproteïen en liggaamsvet log-lineêr aan kumulatiewe ME- inname verwant is. Vanaf hierdie verwantskappe is die parsiële doeltreffendheid van proteïen- en vetneerlegging bereken. Geslagsverskille ten opsigte van die onderskeie parsiële doeltreffendhede het voorgekom. Die energiekostes (MJ/kg) vir die deponering van vet was feitlik deurgaans hoër as die van proteïen.

 

1Departement Veekunde, U.O.V.S., Bloemfontein. 9300

 

Published

Handleiding 29ste SAVDP-kongres L2.15.