Last update: March 30, 2012 02:45:31 PM E-mail Print

 

GOEIE VOEDING ESSENSIEEL VIR VERHOGING IN DIEREPRODUKSIE

 

Du T van der Merwe

 

 

Voeding en kuddegesondheid is die belangrikste vereistes vir die verhoging van diereproduksie, het mnr. Du Toit van der Merwe, Hooflandbouvoorligter van die Noordwes-Karoo-Substreek, onlangs tydens 'n boeredag op Carnarvon gesê.

Aangesien natuurlike weiveld die goedkoopste voerbron is, is die korrekte en oordeelkundige gebruik daarvan dus essensieel.

Volgens mnr. Van der Merwe is 'n vermindering van die veebelading tot binne die aanbevole perke die ingrypendste en verreikendste beheermaatreël om veld optimaal te benut.

Verskillende studies is reeds uitgevoer om die kapasiteit van natuurlike weidings meer noukeurig te beraam. Hierdie bepalings is op verskeie aspekte gebaseer, soos byvoorbeeld die voedselinname van vee, die verwantskap tussen die langtermyn jaarlikse reënval en weidingskapasiteit, jaarlikse produksie van benutbare plantmateriaal, waardebepaling gebaseer op die weidingsamestelling en skatting volgens die verskillende landtipes.

Drakragte volgens hierdie norme bereken, verskil egter geredelik vir enige gegewe gebied. Met inagneming hiervan is mnr. Van der Merwe van mening dat 'n algemene reël vir die Noordweste neergelê kan word. In sy beredenering gebruik hy die Merino as basis en beveel dan aan dat 5,5 ha per teelooi toegelaat moet word en reproduksie so gereguleer word dat wanneer die vee gelam het 'n gemiddelde belading van 3,4 ha per kleinvee-eenheid nie oorskry word nie.

Hy het egter beklemtoon dat drakragte selfs binne een gebied kan varieer, dus moet elke boer vir sy eie situasie aanpassings maak. Kennis van die veld en gereelde noukeurige waarnemings daarvan is, volgens hom, onontbeerlik. Met die beskikbare inligting uit vergelykende studies kan die nodige aanpassings vir ander rasse en ook bokke gemaak word, het hy gesê.

Mnr. Van der Merwe is oortuig dat Angora- en Boerbokke op groter skaal in die Noordweste se boerderypatroon ingeskakel behoort te word.

Weens die bok se besondere veldbenuttingspatroon is die kanse om te slaag in die bewaring, benutting en ontwikkeling van die veld beter as met die skaap.

Aangesien skape en bokke in groot mate verskillend wei, kan 'n groter verskeidenheid plante benut word en kan hulle dus op dieselfde weiding aanvullend tot mekaar wees.

Mnr. Van der Merwe het die boere selfs aangeraai om oorweging te skenk aan die inskakeling van verskillende skaaprasse soos die Merino en Dorper in een boerderystelsel, om sodoende meer optimale benutting en produksie te verkry.

Ten einde produksiepeile nog verder op te stoot, moet die produsent doelgerig ingestel wees om werklik genetiese vordering ten opsigte van die ekonomies-belangrike eienskappe van sy vee te maak, het mnr. Van der Merwe voorts gesê.

Dit is belangrik dat die boer met goeiekwaliteitvee boer. Al is genetiese vordering stadig, behoort dit nietemin 'n standaardpraktyk te wees om die liggaams- en vagmassa van jong ooitjies deur weeg te bepaal en die gegewens, saam met die hand en oogmetode, vir seleksiedoeleindes te gebruik.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Somer