Last update: August 18, 2011 03:05:34 PM E-mail Print

 

INVLOED VAN RONDERIB-AFRlKANERRAMME OP FEKUNDITEIT VAN MERINO OOlE.

 

P.R. KING, J.J. OLIVIER EN D. WENTZEL.

LANDBOUKOLLEGE GROOTFONTEIN, MIDDELBURG, KAAP. 5900

 

 

In vyf agtereenvolgende jare is gevind dat merino-ooie wat met Ronderib-Afrikanerramme gepaar is, se fekunditeit hoër was as die van Merino-ooie wat met Merinoramme gepaar is.

Uit die afgelope vyf jaar se data is gevind dat die gemiddelde fekunditeit van ooie wat met Ronderib-Afrikanerramme gepaar is 41% teenoor die 23% van Merinoram gepaarde ooie is.

Hierdie resultate dui op die moontlike invloed van die ram op fekunditeit van die ooie. Ten einde hierdie aspek verder te ondersoek word beoog om:

 

1. Die invloed van Ronderib -Afrikaner koggelramme op fekunditeit van Merino-ooie te ondersoek.

2. Om moontlike verskille in semen van Ronderib-Afrikanerramme en ander skaaprasramme te ondersoek.

3. Moontlike gedragsverskille tydens paring tussen Ronderib-Afrikanerramme en ander ramme te ondersoek.

 

Published

Handleiding 28ste SAVDP-kongres