Last update: March 30, 2012 09:52:45 AM E-mail Print

 

WOLBOERE MOET NA DUERDEN-GETROUHEID STREWE

 

PD Grobbelaar

 

Ter stawing van die bevindings van ander navorsers, blyk dit uit 'n studie wat te Landboukollege Grootfontein voltooi is, dat wol waarvan die kartel : veseldikteverhouding met Duerden se verband ooreenstem gewenste eienskappe openbaar wat uiteindelik tot die boer se voordeel sal strek.

Navorsing het bewys dat wol wat voldoen aan die Duerdenstandaard, met ander woorde wol waar die kartelfrekwens 'n goeie aanduiding is van die werklike veseldikte, min probleme gee in die verwerkingsprosesse en 'n beter eindkommoditeit tot gevolg het. Sodra daar egter afgewyk word vanaf die Duerden-standaard, hou dit sekere nadele in wat deurwerk tot in die vervaardigde produk.

Mnr Danie Grobbelaar, Landbounavorser aan die Wol- en Bokhaarseksie te Grootfontein, wat met die voltooiing van sy studie sy M Sc graad in Landbou verwerf het, sê dat indien die voordele van Duerdengetroue wol ten opsigte van verwerking en eienskappe van die eindproduk in ag geneem word, kan die aanbeveling dat telers deur seleksie en teling na hierdie verhouding moet strewe, onderskryf word. Deur dit te doen, voeg hy by, sal 'n wol met voortreflike tekstieleienskappe, wat aan die vereistes van die fabrikant voldoen, geproduseer word en sal wol dus altyd 'n gesogte tekstielvesel bly.

Die doel van mnr Grobbelaar se studie was om gehalte.verskille tussen oorgekartelde, Duerdengetroue en ondergekartelde wol, afkomstig vanaf telers uit verskillende streke, te meet aan verskeie fisiese eienskappe.

Verskille ten opsigte van elke onderlinge eienskap was as volg vergelyk:

Om 'n algemene afleiding te regverdig, is wol wat duidelik die drie grade van gekarteldheid, naamlik oorgekarteldheid, Duerdengetrouheid en ondergekarteldheid toon, van drie verteenwoordigende telers uit elkeen van die vier verskillende boerderygebiede, naamlik Oostelike Karoo/Grasveld: Middel Karoo; Noord-Westelike Karoo en Suid-Westelike Distrikte geneem. Daar is gepoog om die normale veseldikte- en kartelfrekwensspektrum vir Merinowol te dek.

Die verskil tussen oorgekartelde, Duerdengetroue en ondergekartelde wol, uit die verskillende streke, gemeet aan agtien eienskappe, dui daarop dat betekenisvolle verskille bestaan ten opsigte van die volgende eienskappe: veseldikte, kartelfrekwens, kartels x veseldikte, (n.d), standaard afwyking van veseldikte, koëffisiënt van variasie in veseldikte, kartelverhouding, stapellengte, weerstand teen samepersing, verviltingsvermoë, elastisiteit, "krag" nodig vir 30% uitrekking en breekkrag. Selfs binne streke word hierdie tendens gehandhaaf.

Afgesien van veseldikteverskille, word daar ook tussen streke as geheel betekenisvolle verskille aangetref in die meeste eienskappe soos reeds genoem, asook in persentasie uitrekking tot breek, plastisiteit en persentasie uitrekking na 8 uur.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Lente 1983