Last update: March 29, 2012 08:33:19 AM E-mail Print

 

KAROOPLANTE IN HANDIGE GROEPE VERDEEL

 

CD Blom

 

Veldevaluasietegniek noodsaak kennis van plante.

OM die taak van veldevaluasie te vergemaklik, is die mees algemene plantspesies van die Karoo in 5 groepe ingedeel.

Die indeling is noodsaaklik vir die toepassing van die Ekologiese Indeksmetode om veldtoestand te bepaal.

Die klassifikasie van die plantspesies in die verskillende groepe is volgens ekologiese maatstawwe gedoen. In die geval van karoobossies het die smaaklikheid en aanvaarbaarheid daarvan ook 'n groot rol gespeel.

Hierdie reuse taak is verrig deur mnr Dawie Blom van die weidingnavorsingseksie op Grootfontein.

Volgens mnr Blom, kan die plantgroepe in die praktyk met die kleure groen, geel, oranje en rooi aangedui word.

Alhoewel gifplante in al vyf groepe kan voorkom, word hierdie plante as indringers geklassifiseer by die evaluering van veld, en kan dus met die kleur rooi aangedui word.

 

A Klimaks (afnemers) - groen

Hierdie groep bestaan uit spesies wat dominant is in veld in 'n ekologiese goeie tot uitstekende toestand en wat afneem as die veld begin degradeer.

Die groep sluit die klimaks grassoorte in en kan met 'n groen kleur aangedui word.

lndien die klimaksgrasse hoofsaaklik dominant op veld voorkom, kan so 'n veldtoestand as goed tot uitstekend en bestendig beskou word en kan daar dus met gerustheid met die toepassing van 'n gesonde beheerde groepkamp weidingstelsel voortgegaan word.

Die spesies uitgebeeld op foto's 1 tot 4 kan as voorbeeld vir hierdie groep gebruik word.

 

 

B Disklimaks, subklimaks en smaaklike bossies en struike (toenemers II (a)) - geel

Plantspesies wat aan hierdie groep behoort neem gewoonlik toe wanneer die afnemers tydens die degradasieproses begin afneem.

Die groep sluit die disklimaks-  en subklimaksgrasse en smaaklike bossies en struike in en kan met 'n geel kleur aangedui word.

Indien hierdie groep die plantegroeisamestelling van 'n veld uitmaak, kan dit as 'n effense waarskuwing dien om vas te stel wat die rede is waarom die klimaksspesies (afnemers) dan ontbreek. 'n Redelike tot goeie veldtoestand word deur hierdie groep verteenwoordig.

Die twee subklimaksgrasse op foto's 5 en 6 en die twee smaaklike bossies op foto's 7 en 8 kan as voorbeelde vir hierdie groep dien.

 

 

 

C Meerjarige pioniergrasse en minder smaaklike bossies en struike (toenemers II (b)) oranje.

Plantspesies wat gewoonlik toeneem wanneer die disklimaks- en subklimaksgrasse en die smaaklike bossies (toenemers II (a)) begin afneem, word in hierdie groep ingedeel.

Die meerjarige pioniergrasse, redelik geharde en minder smaaklike bossies en struike word hier saam groepeer en kan met 'n oranje kleur geïllustreer word.

Die oranje kleur kan as 'n definitiewe waarskuwing gesien word. So 'n veldtoestand sal dus ondersoek moet word om vas te stel in watter rigting die veld neig, met ander woorde: bestaan die tendens om na die geel groep te ontwikkel of om na die rooi groep te degenereer?

'n Veldtoestand onder hierdie groep kan as swak tot redelik beskou word.

Om die meerjarige pioniergrasse uit te beeld word die grasse op foto's 9 en 10 gebruik. 'n Goeie voorbeeld van smaaklike bossies in hierdie groep verskyn op foto's 11 en 12.

 

 

D Eenjarige pioniergras, opslag en onsmaaklike bossies en struike (toenemers II (c)) - rooi

Hierdie groep word gewoonlik deur die eenjarige grasspesies en eenjarige opslag asook die geharde onsmaaklike (onbenutbare) bossies en struike verteenwoordig. Dit kan met 'n rooi kleur aangedui word.

Hierdie groep sluit veld in wat ekologies in 'n swak tot baie swak toestand verkeer. Daar sal indringend na so 'n veldtoestand gekyk moet word om drastiese veranderings na die geel-, oranje- en groen groepe te bewerkstellig. So 'n veldtoestand kan dus alleenlik deur spesiale oordeelkundige behandelings, soos onttrekking na reën of radikale veldverbetering, herstel word.

Van die belangrikste pioniergrasse verskyn op foto's 13 en 14. 'n Voorbeeld van onsmaaklike bossies word goed deur foto's 15 en 16 geïllustreer.

 

 

E Indringers – rooi

Indringers verwys na spesies wat vreemd in 'n bepaalde plantgemeenskap is of aggressief toeneem in die plantgemeenskap waarin hulle eie is; asook gifplante. Hierdie groep kan ook met 'n rooi kleur aangedui word.

Twee van die belangrikste indringers in die Karoo word in foto's 17 en 18 geïllustreer.

 

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Lente 1984