Last update: August 15, 2011 09:51:51 AM E-mail Print

 

HULPBRON DIVERSITEIT : PLANTEGROEIVERSKILLE IN DIE VICTORIA-WES-LANDDROSDISTRIK

 

WVD Botha

Grootfontein Landbou-ontwikkellingsinstituut Plakkaat

Privaatsak X529

MIDDELBURG 5900

 

Diversiteit van die hulpbron moet in die normale gang van boerderybestuur, veral veldbestuur, deeglik in ag geneem word. Dit is nodig om die faktore wat die diversiteit veroorsaak, sowel as die invloede daarvan, in berekening te bring. Hierdie diversiteit gee direk aanleiding tot kolvorming van die plantegroei in die weiveld.

In hierdie plakkaat word vlugtig gekyk na die invloed van veldsoort, bodempotensiaalklas, grondvorm en diepte op die veldtoestandindeks (VTI), spesiesamestelling en geprojekteerde weikapasiteit.

Inligting is verkry uit data wat oor 'n tydperk van agt jaar by boere in die landdrosdistrik van Victoria-Wes versamel is. Vergelykings is getref binne boerderyeenheidverband, m.a.w. bestuur kan as bydraende faktor buite rekening gelaat word. Met reënval wat tussen persele dieselfde is, is die beskikbare vog, voghuishouding en grond, die basiese meganismes wat tot plantegroei verskille lei.

Bv - In voorskootveld met gronddieptes van 45 cm en 25 cm is die VTI 292.3

teenoor 189.3. Omgesit in weikapasiteit, is die werkingskapasiteit respektiewelik 23.2 ha/GVE en 37.0 ha/GVE.

Plantegroeigewys is daar ook opvallende verskille :

 

(1) Komponent samestelling

  Perseel 1 % Perseel 2 %
Gras 45.5 16.5
Bossie 12.6 30.5
Opslag 0.0 0.5

 

 

(2) Persentasie treffers       58.1                             47.5

(3) Spesiegewys verskil die twee persele ook ten opsigte van getal spesies teenwoordig (21 vs 14), sowel as die spesie samestelling.

 

In die plakkaat word vergelykings tussen Voorskoot, Bulte en Vlakteveld gemaak.

 

Published

Forum vir die ekologie van ariede streke 1994