Last update: March 27, 2012 11:58:52 AM E-mail Print

 

Voorkoms van kanker by Angorabokke

 

J J Olivier

Diereproduksienavorsing

Landboukollege Grootfontein

Privaatsak X529

Middelburg Kaap

5900

 

Ondersoek is ingestel na die voorkoms van kanker by Angorabokke deur aan alle lede van die Angorastoettelersgenootskap vraelyste te stuur. Telers is versoek om die volgende inligting te verstrek, naamlik getal ooie in stoet, plekke waar kanker voorkom, ouderdom waarop kanker vir eerste maal voorkom en of kanker toeneem of nie.

Die totale getal ooie van die respondente was 11 315. Vier-en-veertig persent van die respondente was van mening dat kanker in hulle kuddes toeneem, terwyl 43% gemeen het dat die teendeel waar is. Nege per sent was nie seker of kanker toeneem of nie. Wat insiggewend was, is dat slegs 4% van die respondente aangetoon het dat hulle geen probleme met kanker in hulle kuddes ondervind nie.

Kanker het by 1,95% van die 11 315 bokke betrokke voorgekom, waarvan die verspreiding as volg was:

Aan die oor                71,49%

Vulva                        20,36%

Ooglede                     2,26%

Ander                        5,88 %

 

Dit is dus duidelik dat die meeste gevalle van kanker op die oor voorgekom het. Die vulva is 'n ander belangrike liggaamsdeel wat aan kanker onderhewig is, maar is glad nie tot dieselfde mate as die ore betrokke nie.

Die gemiddelde ouderdom van die voorkoms van kanker was 4,5 ± 1,6 jaar. Dit is dus hoofsaaklik volwasse diere wat onderhewig is aan die probleem. Slegs in enkele gevalle is kanker by 2 jaar oue bokke aangemeld.

Wat die voorkoms van kanker by individuele telers betref, was die resultate as volg:

Persentasie voorkoms van kanker                        Persentasie tellers

. 0 - 1                                                                        25,93

1,01 . 2,0                                                                   37,04

2,01 - 3,0                                                                   16,67

3,01 - 5,0                                                                   12,96

5,01 . 7                                                                       3,70

7,01 . 10                                                                     1,85

10>                                                                            1,85

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat by slegs 7,4% van die telers kanker by 5% of meer van die totale getal ooie voorgekom het. By die meerderheid van die telers was die voorkoms tussen 0 en 2% van die totale getal ooie.

Die geografiese verspreiding van die telers wat 3% en meer kankerbokke gehad het, is ook bepaal, maar geen vasgestelde patroon kon gevind word nie. Dit wil dus voorkom of die risiko van kanker op die meeste plekke min of meer dieselfde is.

 

GEVOLGTREKKING

Uit die ondersoek blyk dit dat die voorkoms van kanker redelik beperk is, maar tog betekenisvolle finansiële verliese vir die Angorabedryf veroorsaak. Alhoewel die voorkoms van kanker beperk is tot ouer diere gaan 'n aansienlike getal produserende ooie tog vir die bedryf verlore. Verder blyk dit dat die belangrikste liggaamsdele wat deur kanker aangetas word die ore en in 'n mindere mate die vulva is. 'n Ondersoek is tans by die Veterinêre Streekslaboratorium te Middelburg aan die gang oor die tipe kanker wat by Angorabokke voorkom.

 

Published

Karoo Agric, Vol 3, No 6, 1985, 6