Last update: April 4, 2012 11:52:12 AM E-mail Print

 

KORREKSIEFAKTORE VIR MERINO-SPEENLAMMERS

 

deur

J.E. NEL

Karoostreek

 

DIE groot getalle ramlammers wat op die plaas versorg moet word, is dikwels een van die groot probleme van die stoetboer en ook van die kuddeboer wat met behulp van 'n geslote teeleenheid sy eie ramme teel. Dieselfde struikelblok geld ook vir boere wat onder die veeverminderingskema alle onnodige diere so gou moontlik uit die pad wil hê. Daar word dus voortdurend gesoek na metodes om ramlammers so gou moontlik te verminder en die minderwaardiges te bemark.

Daar is 'n redelike moontlikheid om reeds op speenoud al 'n groot persentasie lammers uit te skakel as 'n mens oor die nodige gegewens beskik om 'n paar korreksies aan te bring, veral vir ouderdom van lam en vir tipe geboorte.

Hierdie korreksies is nodig omdat ooie gewoonlik oor 'n tydperk van drie tot ses weke lam, terwyl aIle lammers in die praktyk op dieselfde dag gespeen word. Verder is dit algemeen bekend dat tweelinglammers gemiddeld op speenouderdom heelwat ligter is as die eenlinglammers. 'n Poging moet dus aangewend word om hierdie groot omgewingsverskille met behulp van korreksies kleiner te maak sodat die erflike meriete van die speenlammers vergelyk kan word.

 

Gegewens

Om 'n studie van hierdie korreksiefaktore te maak is die gegewens van ongeveer 1 050 merinolammers, versamel oor 'n tydperk van drie jaar, ontleed en die volgende resultate is verkry:

By enkelinglammers moes 'n faktor van 0,07 kg (0,16 lb) bygetel word vir elke dag wat die lam jonger is as die gemiddelde ouderdom van 120 dae van die groep. Dieselfde faktor word afgetrek vir elke dag wat 'n bepaalde lam ouer is as die gemiddelde van die groep.

Vir tweelinglammers moes 'n faktor van 0,12 kg (0,26Ib) per dag bygetel of afgetrek word.

Vir die 897 enkelinglammers oor al drie die jare is 'n geweegde gemiddelde speengewig van 20,38 kg (44,9 lb) verkry, terwyl 'n ooreenstemmende waarde van 16,11 kg (35,S lb) vir die 152 tweelinglammers verkry is. Hierdie gemiddelde verskil van 4,27 kg (9,4Ib) was statisties hoogs betekenisvol. By 'n verdeling in ramlammers teenoor ooilammers is 'n gemiddelde van 20,37 kg (44.9 lb) vir die 528 ramlammers en 19,15 kg (42.2 lb) vir die 523 ooilammers verkry. Hierdie verskil van 1,22 kg (2,7 lb) was ook hoogs betekenisvol.

Hierdie waardes gee 'n aanduiding van die tipe korreksie wat – plus subjektiewe beoordeling - by merinospeenlammers onder Karootoestande vir die uitskot van die swakker diere gebruik kan word.

 

Published

Boerdery in Suid-Afrika 47 (2)