Last update: April 4, 2012 07:53:37 AM E-mail Print

 

GROOTFONTEIN - NOU VERBONDE AAN DIE MERINOBEDRYF

J.E. Nel en J.A.A. Baard


Die bydrae van die Landboukollege Grootfontein tot ons land se Merinobedryf dateer terug tot sover as 1911, toe hierdie Inrigting gestig is.

Omdat die belangrikheid van opleiding van skaapboere besef is, is skape en wol ingesluit as een van die vakke toe die eerste tweejaar landboudiplomakursus in 1911 op Grootfontein ingestel is. Daar is met 42 studente begin en die legendariese meneer E.N.S. Warren was die eerste lektor in Skape en Wol.

Met verloop van tyd het die studentegetalle aangegroei en die kursusse en leerplanne is progressief verander en aangepas om in die behoeftes van die tyd te voorsien. So is daar byvoorbeeldvanaf1933 begin met 'n Driemaande-kursus in Skape en Wol, wat nog steeds aangebied word. Kortkursusse van een week word ook van tyd tot tyd aangebied.

Sedert die eerste kursus aangebied is, het meer as 13 000 studente reeds die een of ander kursus op Grootfontein gevolg. Van hierdie studente het sommige gaan boer en ander het op ander maniere tot die wolbedryf toegetree. Veral makelaarsfirmas, wat die boer oor die jare met raad en daad bygestaan het, het baie van hierdie jong manne getrek. Vanaf 1972 word die beproefde en gewilde tweejaar-landbou-diplomakursus weer op Grootfontein aangebied.

Voorligting het oor die jare heen hand aan hand met opleiding gegaan. Ook hier het Grootfontein 'n geweldige bydrae tot die Merinobedryf gemaak. Die vroegste leiding aan boere is gegee deur mense wat hulle opleiding hoofsaaklik in Australië ontvang het. Manne soos Mc 'Nab McKee, McCall en Mallinson was welbekend onder die boere. Later het name soos Schuurman, Roberts, Bonny Rose, Bokkie Wessels, Japie Labuscagne en ander Grootfonteiners 'n deel van ons land se Merino-terminologie geword. Hierdie voorligtingsdienste het destyds die klassering van kuddes, die uitsoek van ramme, beoordeling op skoue, skaap- en wol kursusse en demonstrasies en advies oor probleme in verband met teling, voeding, bestuur ensovoorts ingesluit.

Die ouer garde onder ons boere sal dalk nag die dae van die demonstrasietrein (in die laat-twintiger jare) onthou. Skaap- en woldeskundiges het die land in hierdie trein deurkruis en lesings gegee oor In verskeidenheid van onderwerpe. Die trein was goed toegerus vir hierdie doel en Merinoskape is selfs vir demonstrasiedoeleindes saamgery.

In Ander faset wat ook hier genoem moet word, is die belangrike rol wat Grootfontein gespeel het met die totstandkoming van die Nasionale Wolkwekersvereniging van Suid-Afrika. In samewerking met Grootfontein is die eerste Wolkwekersvereniging van Middelburg en Graaff-Reinet in 1921 gestig. Met Grootfontein se hulp en leiding is die eerste wolklasseringstandaarde opgestel. Dit het die basis gevorm van die N.W.K.V. wolklasseringstandaarde wat later soveel bygedra het tot die doeltreffende klassering en goeie naam van die S.A. wolskeersel.

Reeds vanaf die vroeë dertiger jare is daar op Grootfontein met navorsing op In verskeidenheid van vakgebiede begin. Wat die Merinobedryfbetref, is daar veral gewerk op die gebied van teling, voeding, bestuur, geslagsfisiologie, histologie en fisiese en chemiese eienskappe van wol. Talle pamflette en ander publikasies in populêre en wetenskaplike tydskrifte het oor die jare die lig gesien. Die waarde van hierdie inligtingstukke, tesame met die persoonlike kontak tussen navorsingsbeamptes en boere, in die vooruitgang van die land se Merinobedryf, kan beswaarlik oorskat word.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember