Last update: August 16, 2011 02:29:50 PM E-mail Print

 

ONDERSOEK NA DIE OORSAAK VAN NATUURLIK GESINKRONISEERDE

ESTRUS BY ANGORABOKKE

 

J C Diedericks & W A Coetzer*

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

* Departement Mens- en Dierfisiologie, Universiteit Stellenbosch

 

Wanneer ‘n Angorabokram aan die begin van die teelseisoen by 'n groep ooie gebring word, is daar gevind dat 80 persent van die ooie binne die eerste 10 dae na ram-introduksie suksesvol gedek word. Die doel van die studie was om moontlike redes vir hierdie gesinkroniseerde estrus te ondersoek. Tagtig volwasse Angora-ooie is ewekansig in twee groepe verdeel. Die gestimuleerde groep (60 ooie) is aan twee geslagsaktiewe ramme blootgestel terwyl die kontrolegroep (20 ooie) geen ram-kontak voor of gedurende die proefperiode gehad het nie. Bloedmonsters is getrek vir progesteroon-bepalings, terwyl van die ooie ook vir makroskopiese waarnemings van hul ovaria geslag is. Ses dae na ram-introduksie het die eerste ooie estrus getoon en 63 persent van die ooie in die daaropvolgende twee dae. Die kontrole-ooie het basale progesteroonvlakke vir die hele proefperiode gehandhaaf. Die gemiddelde progesteroonkonsentrasie van die gestimuleerde ooie het tot en met hul dekdatum basale vlakke (0.6 ng/ml) gehandhaaf en die ooie het geen sikliese aktiwiteit getoon nie. Ooie wat net voor ram-introduksie geslag is, het almal groot follikels op hul ovaria gehad, maar geen corpora lutea vertoon nie.

Hierdie resultate dui daarop dat al die ooie voor ram-introduksie in anestrus was, maar tog gereed was om tot sikliese aktiwiteit oor te gaan in respons op 'n eksterne stimulus afkomstig vanaf die ramme. Die gesinkroniseerde estrusperiodes is 'n aanduiding dat die ooie as 'n groep op die introduksie van ramme reageer.

 

Published

Handleiding 37ste SAVDP-kongres