Last update: April 3, 2012 11:53:51 AM E-mail Print

 

OPTIMALE BENUTTING VAN WEIVELD

AJ Siepker

 

Vraag:

Waarom is dit noodsaaklik om weiveld optimaal te benut?

Antwoord:

(i) Om die plantegroei, sover as wat die heersende klimaats- en grondtoestande dit toelaat, tot die digste moontlike stand te laat ontwikkel, en

(ii) die benutbaarheid, kwaliteit en smaaklikheidsamestelling daarvan sover moontlik te verhoog.

 

Vr aag:

Waarom is die nodige kennis ten opsigte van optimale weiveldbenutting van soveel belang?

Antwoord:

(i) Onoordeelkundige besluite in die roetine uitvoering van veldbenuttingstelsels kan die doel van selfs die stelsel wat met die grootste sorg en oordeel beplan is, verydel.

(ii) Veldreaksies, voordelig sowel as nadelig, is stadig van aard en gevolglik duik die resultaat van 'n fout soms eers na jare op. 'n Oordeelsfout as gevolg van 'n gebrek aan kennis kan dus nie bekostig word nie.

 

Vraag:

Hoe kan veld as In kosbare natuurlike hulpbron onder gevestigde boerdery reg bestuur word?

Antwoord:

(a) Deur ‘n gesonde oordeel op te bou wat berus op grondige kennis van die volgende:

(i) Die verskeidenheid van plantegroei

(ii) Die invloed van die weidende dier

(iii) Die grondbeginsels van veldbenuttingstelsels

(b) Deur oordeelkundige besluite te neem om die optimale benutting van die weiveld te kan bewerkstellig.

 

Vraag:

Wat word beoog met die praktiese toepassing van 'n weiveldbestuurprogram?

Antwoord:

(i) Voorsiening te maak vir die behoeftes van die plante en diere sodat die balans tussen grond, water en plant gehandhaaf word.

(ii) Handhawing van die natuurlike potensiaal deur die plantegroei so optimaal moontlik te benut.

 

Vraag:

Wat moet die uitgangspunt wees by die daarstelling van ‘n optimale benuttingstelsel?

Antwoord:

(i) Die produktiwiteit, kwaliteit, permanentheid en benutbaarheid van die plantegroei

(ii) Die groeisiklusse van die verskillende veldkomponente

(iii) Die ligaamsgewig en welsyn van die weidende dier.

 

Vraag:

Watter nadeel het die gedurige verandering van wisselweidingstelsels?

Antwoord:

Gedurige verandering lei tot die uitwissing van ‘n spesifieke uitwerking wat die stelsel van beweiding op die plantbedekking sal uitoefen en gevolglik kan geen gevolgtrekking later , gemaak word waarop die nodige aanpassings gebaseer kan word nie.

 

Vraag:

Wat kan die geslaagdheid van wisselbeweiding kortwiek?

Antwoord:

(i) Oorskatting van die langtermyndrakrag van die verskillende veldsoorte.

(ii) Gedurige verandering in die patroon van wisselbeweiding

(iii) Onvoldoende rekordhouding van veegetalle en tydperke van beweiding.

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember