Last update: August 18, 2011 07:52:31 AM E-mail Print

 

DIEREPRODUKSIE VANAF PENTZIA SPINESCENS - BOSSIEVELD IN DIE DORRE KAROO MET DIE INSKAKELING VAN OUMANSOUTBOS (ATRIPLEX NUMMULARlA)

 

T C Meyer1 & W F Immelman2

1 Departement van Landbou-ontwikkeling

Privaatsak X529

MIDDELBURG

2 Departement van Landbou-ontwikkeling

Carnarvon Proefplaas

Posbus

CARNARVON

 

'n Langtermyn proef om die uitwerking van die periodieke onttrekking van vee, vanaf veld na soutbos, op veldtoestand en diereprestasie te bepaal, is op die Carnarvon Proefplaas uitgelê. In die proef word Afrino-ooie teen die aanbevole veebelading vir die gebied (7 ha/KVE), op Pentzia spinescens -dominante bossieveld, onder 'n driekamp wisselweidingstelsel (een kamp rus vir 'n jaar en die ander twee word afwisselend vir drie maande bewei), aangehou. In die behandeling word die diere eenmaal per seisoen, na goeie reën ( > 25 mm ), vir 'n tydperk van ses weke, van die veld af onttrek en bewei in hierdie periode soutbos, terwyl die diere in die kontrole in hierdie tydperk op die veld bly. Indien goeie reën me voorkom me, word die vee me vanaf die veld onttrek me en wanneer goeie reën meer as een maal per seisoen voorkom, word die vee slegs na die eerste goeie reën onttrek.

Die resultate van beide die 1988/89 en 1989/90 produksieseisoene loon aan dat die onttrekking van vee 'n negatiewe invloed op diereprestasie uitoefen. Die gemiddelde daaglikse toename van die behandeling was oor beide die seisoene laer as die van die kontrole. Hierdie verskynsel kan toegeskryf word aan die feit dat die diere wat onttrek word, gedurende die onttrekkingsperiode swakker presteer as die kontrolediere wat op die veld bly. Die mate waarin die diere in die behandeling swakker presteer as die van die kontrole word moontlik beïnvloed deur reënval asook die kondisie van die vee en die toestand van die veld ten tyde van die onttrekking.

In hierdie vroeë stadium is dit duidelik dat die onttrekking van vee vanaf veld, ten einde veldherstel te bevorder, 'n besliste nadelige invloed op diereprestasie, soos gemeet in terme van GDT, uitoefen. Geen duidelike tendense ten opsigte van veldtoestandveranderinge kan nog waargeneem word me, maar aangesien veldherstel 'n baie stadige proses is, behoort die invloed van die onttrekking op die veld eers oor die langtermyn sigbaar te wees. Indien veldherstel wel deur die onttrekking bespoedig kan word, behoort die positiewe invloed daarvan op diereprestasie die huidige negatiewe invloed van die onttrekking te oorskadu.

 

Published

Arid Zone Ecology Forum 1990