Last update: August 17, 2011 03:29:33 PM E-mail Print

 

PLASMAKORTISOLVLAKKE BY SWAK EN GOED GROEIENDE ANGORABOKKIES

 

P.R. King, M.J. Herselman, K.S. Viljoen en N. Pieterse

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Ondersoek na die moontlike rol wat kortisol by vertraagde groei by Angorabokke speel, is ingestel. Bloedmonsters is vanaf geboorte, weekliks tot op sewe-maande-ouderdom by 75 bokkies versamel. Uit die groep is plasmakortisolbepalings op die ses swaarste rambokkies (SR), ses swaarste ooibokkies (SO), ses ligste rambokkies (LR) en ses ligste ooibokkies (LO) gedoen. Die gemiddelde speenmassas was 28.4, 16.4, 21.5 en 11.4 kg vir SR, LR, SO, en LO onderskeidelik. Plasmakortisolvlakke van swaar en ligte rammetjies het nie betekenisvol van mekaar verskil nie. Die gemid-

delde plasmakortisolvlakke van die swaar ooitjies was hoogsbetekenisvol (P < 0.01) hoër as die van die ligte ooitjies. Ouderdom en geslag het 'n hoogsbetekenisvolle (P < 0.01) effek op plasmakortisolvlakke gehad. By beide die swaar ram- en ooibokkies was haarproduksie hoogsbetekenisvol (P < 0.01) hoër as by die ligte bokkies. Haarproduksie per metaboliese massa (W0.75) het egter nie betekenisvol verskil nie. Hierdie resultate is in ooreenstemming met aanduidings in die literatuur wat daarop dui dat 'n moontlike verwantskap tussen adrenaalfunksie en spesifieke probleme by die Angorabok voorkom.

 

Published

Handleiding 30ste SAVDP-kongres