Last update: September 2, 2011 01:40:08 PM E-mail Print

 

Die invloed van sout aanvulling op inname en produksie van angorabokke

A.W.D. Kotze, D. Wentzel* en P.A. Schlebusch*

Navorsingsinstituut vir Vee- en Suiwelkunde, S.A. Vagtoetssentrum

*Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek 

 

DOEL: Om die inname van alkali-ionofoor behandelde heelmielies te beheer en die invloed op liggaamsmassa toename en haarproduksie van Angorabokke te bepaal.

 

PROEFUITLEG: 56 Angorakapaters en 36 Angora-ooie (± 4 maande oud) is eweredig in 4 groepe verdeel volgens geslag. Die diere is so aan elke groep toegeken dat die gemiddelde aanvangsmassas van al die groepe gelyk was. Die bokke is elke 2 weke gewissel tussen 4 kampe van 29 ha elk (Oostelike Gemengde Karoo voorskotveld in RHB 4.8 met 'n drakrag van 16 ha/GVE) en die volgende behandelings is vir 55 weke op elke groep diere toegepas.

Behandeling 1: 'n kontrole behandeling wat geen byvoeding ontvang het nie (Kontrole)

Behandeling 2: het alkali-ionofoor behandelde heelmielies ad lib as byvoeding ontvang (Sjokadlib).

Behandeling 3: het alkali-ionofoor behandelde heelmielies gemeng met 10% sout ad lib as byvoeding ontvang (Soutsjok adlib).

Behandeling 4: het alkali-ionofoor behandelde heelmielies ontvang waarvan die hoeveelheid 10% minder was as die van                               behandeling 3 (Sjok aanpas).

Variansie analises is op 8,33 en 55 weke uitgevoer.

 

RESULTATE: Die totale byvoedinginnames per dier van behandelings 2,3 en 4 was onderskeidelik 285,10 kg, 187,89 kg en 170,43 kg. Gemiddelde liggaamsmassatoenames was 11,95 kg, 27,83 kg, 18,98 kg en 17,35 kg vir behandelings 1,2, 3 en 4 en die ooreenstemmende gemiddelde totale haarproduksie oor 3 skeersels was 4,960 kg, 7,132 kg, 6,150 kg en 5,982 kg per bok. Geen behandelings se vagmassa het oor die eerste 8 weke betekenisvol toegeneem nie, maar die liggaamsmassas vir behandeling 2 het wel betekenisvol van die vir behandeling 1 verskil. Na 33 weke was beide liggaamsmassa en vagmassa wat aangeteken is vir behandeling 2 betekenisvol swaarder as die van alle ander behandelings. Behandeling 3 het ook na 33 weke, soos behandeling 4 na 55 weke, t.o.v. beide eienskappe betekenisvol van behandeling 1 verskil.

 

GEVOLGTREKKINGS: Die Soutsjok adlib behandeling het 34.1% minder byvoeding ingeneem as die Sjok adlib behandeling wat die doeltreffendheid van sout as inname reguleerder van alkali-inofoor behandelde heelmielies bevestig. Hoewel eersgenoemde behandeling nie betekenisvol beter presteer het as die Sjok aanpas behandeling nie, kan 'n klein ekonomiese voordeel ten gunste van hierdie byvoeding verwag word. Die proef bevestig dus dat 10% sout in alkali-ionofoor behandelde heelmielies geen invloed op produksie het nie. Interessante afleidings t.o.v. geslagsverskille, dieregedrag tydens byvoedinginname en weidingspatrone is waargeneem.

 

Published

SAVDP Kongres 1987