Last update: September 2, 2011 09:30:34 AM E-mail Print

 

‘n Ondersoek na die genetiese stabiliteit van die Tygerhoek Merino kontrolekudde met BLUP-metodes

S W P Cloete, G J Delport*, G J Erasmus*, J J Olivier**, & H J Heydenrvch ***

Winterreënstreek, Privaatsak, Elsenburg 7607 

 

Relatiewe teelwaardes van individue in die kontrolekudde op Tygerhoek is volgens ‘n dieremodel met Schaeffer se metode bepaal. Regressies van gemiddelde relatiewe teelwaardes op die geboortejaar van indiwidue het op weglaatbare genetiese drywing ten opsigte van 18-maande rouvagmassa en skoonvagmassa gedui. Gemiddelde relatiewe teelwaardes ten opsigte van 18-rnaande veseldikte het toegeneem met tyd, terwyl ‘n ooreenstemmende neiging ten opsigte van 18-maande liggaamsmassa voorgekom het. Nadere inspeksie het daarop gedui dat hierdie resultate in beide gevalle grootliks aan ‘n toename in die relatiewe teelwaardes van indiwidue in 1974 gebore toegeskryf kan word. Regressies van gemiddelde relatiewe teelwaarde op geboortejaar vanaf 1974 was nie betekenisvol nie. Die hoë relatiewe teelwaardes van indiwidue in 1974 gebore kan toegeskryf word aan natuurlike seleksie, aangesien die lammers aan ‘n ernstige Chlamidia-besmetting onderhewig was, en daar buitengewone hoë vrektes voorgekom het. Slegs groter en sterker indiwidue het dus oorleef en In bydrae tot die genetiese samestelling van die kudde in latere jare te maak. Alhoewel die omvang van die verhogings relatief klein is, en dit waarskynlik nie die resultate van kontroletoetse grootliks sal beïnvloed nie, sal dit in ag geneem moet word by die evaluasie van seleksievordering en gekorreleerde response by die seleksiegroepe op Tygerhoek.

 

* S.A Vagtoetssentrum, Grootfontein LBK, Middelburg, 5900

** Karoostreek, Grootfontein LBK, Middelburg, 5900

*** Dept. Veekunde, Universiteit van Stellenbosch, 7600

 

Published

SAVDP Kongres 1988