Last update: September 2, 2011 03:26:54 PM E-mail Print

 

Verandering in veseldikte met 'n toename in ouderdom by merinoramme

M.A. Badenhorst en J.J. Olivier

Landboukollege Grootfontein, Middelburg K P, 5900

 

DOEL:

In die praktyk word die veseldikte van Merinoramme oor die algemeen tussen 12 en 18 maande bepaal. In baie gevalle word net die veseldikte van die ram vir verkoopdoeleindes verstrek. Dit is dus van groot belang om vas te stel of daar enige veranderinge in veseldikte plaasvind vanaf die ouderdom waarop die veseldikte bepaal word, tot die ouderdom waarop die ram verkoop word. Die omvang en gevolg van sodanige veranderinge is ondersoek.

 

PROEFUITLEG :

108 Merinoramme uit die Grootfonteinse Merinostoet is vir die ondersoek gebruik. Drie wolmonsters wat onderskeidelik die wolgroeiperiodes van 6 - 12, 12 - 17 en 6 - 17 maande ouderdom verteenwoordig, is van elke ram geneem en die veseldiktes daarvan is bepaal.

 

RESULTATE :

Daar is gevind dat die gemiddelde veseldikte van die eerste wolgroeiperiode

(24.1 µ) hoogs betekenisvol (p <0.01) van die van die tweede periode (26.6 µ)  verskil. ‘n Hoë positiewe korrelasie van 0.81 is tussen die veseldiktes van periodes 1 en 2 gevind. Die rangorde korrelasie was 0.78 (volgens Spearman se metode).

Die gemiddelde waarde van periodes 1 en 2 gesamentlik (25,35 µ) verskil nie betekenisvol van die van periode 3 (25.43 µ). ‘n Hoë positiewe korrelasie van 0.88 is tussen die gesamentlike waarde van periodes 1 en 2 en die van periode 3 verkry.

Geen betekenisvolle verskil in veseldikte is gevind tussen monsters wat op die linkersy of die wat op die regtersy geneem is nie.

 

GEVOLGTREKKING :

Soos verwag is, het veseldikte aansienlik toegeneem met ‘n toename in ouderdom (24.1 tot 26.6 µ). Die hoë rangorde korrelasie van 0.78 wat tussen periodes 1 en 2 gevind is, dui daarop dat die ramme hulle rangorde ten opsigte van veseldikte vanaf die eerste wolgroeiperiode (6 tot 12 maande) tot die tweede periode (12 tot 17 maande) in hoë mate behou het. Kopers van ramme moet dus eerder van die rangorde (Indeks) gebruik maak as van die werklike gemete veseldikte as aanduiding van teelwaarde.

Voorligtingsprogramme moet dus daarop gemik wees om die gebruik van indekse by boere aan te moedig.

 

Published

Handleiding 26ste SAVDP-kongres, Pretoria, 6-8 April