Last update: April 3, 2012 10:07:51 AM E-mail Print

 

VERMEENDE OORTREDERS VAN DIE GRONDBEWARINGSWET

A J Siepker 


Die Grondbewaringswet van 1969 het ten doel die beskerming van die landbouhulpbronne. Een van die take van die Voorligtingsdiens is die bearbeiding van vermeende oortreders van bogenoemde Wet. In hierdie vormingstaak word die Voorligtingsdiens bygestaan deur Grondbewaringskomitees asook die Afdeling Bodembeskerming, laasgenoemde veral om, onder andere, geregtelike optrede volgens die Grondbewaringswet te behartig En sodoende die vormingstaak te verhaas.

Die prosedure waarvolgens vermeende oortreders op hoogte gebring word sodat geen verbykomkans moontlik is nie, word kortliks beskryf.

Enigiemand kan ‘n beweerde oortreder se naam of sy plaasnaam aan die Voorligtingsbeampte of die Bodembeskermingsbeampte verstrek. Laasgenoemde beampte moet by die betrokke Voorligtingskantoor vasstel wat die situasie is ten opsigte van die aandag wat tot in daardie stadium aan die beweerde oortreder gegee is. Daarna word ‘n inspeksie in teenwoordigheid van die grondbewoner uitgevoer op die plaas wat by hom aangemeld is ten einde homself te vergewis van die omvang en intensiteit van die beweerde oortreding of wanpraktyk.

In die gevalle waar die Bodembeskermingsbeampte regverdiging vir ‘n klagte vind, moet hy die beweerde oortreding of wanpraktyk skriftelik onder die aandag van die grondbewoner bring. Die mededeling bevat die volgende:

Wanneer die grondbewoner die Voorligtingspersoneel om advies en hulp nader, word voorkeur daaraan verleen. ‘n Beampte besoek die plaas en gaan dit saam met die grondbewoner deur om vas te stel wat die omvang van die wanpraktyke is. Die besoek aan die plaas word met ‘n brief opgevolg waarin die wanpraktyke beskryf word, en aanbevelings om dit uit te skakel, asook ‘n program waarvolgens dit gedoen moet word.

Waar die grondbewoner in gebreke bly om. die aanbevelings volgens die voorgestelde program uit te voer, word hy deur die Bodembeskermingsbeampte besoek om hom op sy versuim te wys. Die besoek word opgevolg met ‘n finale brief waarin die grondbewoner meegedeel word dat geregtelike optrede teen hom oorweeg word.

In die gevalle waar die grondbewoner nie gunstig reageer op die finale brief of besoek nie, sal ‘n voorskrif bestel word. As ‘n voorskrif oortree word, sal die oortreder skriftelik meegedeel word dat hy oortree het en volle besonderhede van die aard van die oortreding sal genoem word.

So gou moontlik na afloop van ‘n hofsaak en afhangende van die uitspraak daarvan, word ‘n brief aan die grondbewoner gerig met die volgende mededelinge:

 

Published

Karoo Streeknuusbrief Desember