Last update: April 3, 2012 09:39:09 AM E-mail Print

 

BENUTTING VAN VIER ATRIPLEX-SPESIES DEUR SKAPE

G. A. JACOBS en C. J. SMIT, Landbounavorsingsinstituut van die Karoostreek, Middelburg, K.P. 5900

 

UITTREKSEL

Vier persele met een van elk van die Atriplex-spesies A. nummularia. A. canescens. A. brewerii of A. lentiformis per perseel, is met volwasse Merino-ooie vir 25 dae en langer bewei totdat alle vreetbare materiaal op was. Aanneemlikheidsverskille tussen plante binne spesies is aangeteken. Slegs by A. nummularia is sekere plante volgens 'n duidelike rangorde gevreet. Deur die skeikundige ontledings van die 20 aanneemlikste plante te vergelyk met die van die 20 onaanneemlikste plante is betekenisvolle verskille (P<0,05) gevind ten opsigte van chloried-, kalium-, fosfor-, oksalaat-, ruvesel-, magnesium-, chlorofil- en voginhoud en blaaroppervlakte per gram dro:O: blare. Daar was geen betekenisvolle (P > 0,05) verskille in die massaveranderings van die skape op hierdie vier soutbosspesies nie. Die massa van alle proefdiere het ongeveer konstant gebly. Volgens die resultate blyk dit dat aanneemlikheidsverskille tussen plante binne 'n spesie, en ook moontlike aanneemlikheidsverskille tussen spesies, geen effek op gemiddelde liggaamsmassatoename gehad het nie.

 

Published

Agroanimalia 9(2)