Last update: August 18, 2011 07:55:55 AM E-mail Print

 

DIE EFFEK VAN VOEDINGSPEIL EN KOMPENSATORIESE GROEI OP DIE BASALE METABOLISME VAN DORPERLAMMERS

 

P.G.MARAIS, H.J. van der MERWE1 & J.E.J. du TOIT1.

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, K.P. 5900

 

 

Die onderhoudsbehoeftes van Dorperlamrners (ramme en ooie) tydens voedingsbeperkinge (ad lib., 80%, 65% en 50% van ad lid. inname ) en daaropvolgende kompensatoriese groei is gekwantifiseer. Basale metabolisme was bereken vanaf die regressievergelyking tussen ME-inname(x) en log-hitteproduksie(y). Die onderhoudsbehoeftes van ramlammers gedurende die ad lib.- en beperkingsfase was deurgaans groter as die van ooilammers. Met die uitsondering van die waardes van beide geslagte op die 50% inname groep was daar weinig verskille in die basale metabolismewaardes binne geslagte met In afname in voedingspeil. Gedurende die herstelfase het daar In aansienlike toename in basale energieverbruik per metaboliese grootte, relatief tot die van die ad lib. inname, voorgekom. Die energieverbruik het by beide geslagte ooreenkomstig die graad van beperking afgeneem. Hierdie resultate toon aan dat basale energieverbruik deur die voorafgaande voedingspeile beïnvloed is.

 

1. Departement Veekunde, UOVS, Bloemfontein, 9300

 

 

 

Published

Handleiding 29ste SAVDP-kongres L2.14.