Last update: August 18, 2011 09:42:10 AM E-mail Print

 

DIE INVLOED VAN 'N VOEDINGSTRES OP LIGGAAMSMASSA, WOLPRODUKSIE EN WOLEIENSKAPPE VAN GENETIES STERK- EN FYNWOL MERINOHAMELS

 

P D Grobbelaar

Landboukollege Grootfontein, Middelburg K P

 

 

Die invloed van In voedingstres op die prestasie van geneties sterk (S) en fynwol (F) Merinohamels is ondersoek deur diere op 'n bo- en onderhoudsrantsoen vir 12 maande te hou. Voerinname per metaboliese massa van die onderskeie groepe was as volg: SHp = 71 g, SLp = 67 g, FHp = 67 9 en FLp = 81 g.

Voedingstres het In 53 % afname in liggaamsmassa van die S-groep veroorsaak, teenoor 'n 49 % afname by die F-groep. Veseldikte van die S-diere op die Hp voeding het op 27 mikron gestabiliseer, teenoor 18,2 mikron vir die lae peil, wat 'n afname van 9 mikron of 33 % in veseldikte verteenwoordig. By die F-diere was die ooreenstemmende resultate 19,6 mikron op die Hp voeding en 15,9 mikron op die Lp voeding; In 4,3 mikron (19 %) verskil in veseldikte. Die afname in vesellengte as gevolg van die afname in voeding was 35 % vir S-diere en 22 % vir F-diere terwyl wolproduksie by die S-diere 6,6 kg (65 %) afgeneem het. By die F-diere was die afname in wolproduksie 3,4 kg of 59 %.

Volgens die resultate blyk dit dat die produksie-eienskappe van geneties fynwoldiere minder deur voedingstres beïnvloed is, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan verskille in voerinname tussen die twee genetiese groepe diere.

 

Published

29ste SAVDP-kongres / Proc. World Merino Conference