Last update: August 16, 2011 11:24:43 AM E-mail Print

 

BEPALING VAN DIE VRYWILLIGE INNAME VAN OUMANSOUT80S (ATRIPLEX NUMMULARIA) IN DRIE FISIESE VORMS

J H Hoon & B R King

Landboukollege Grootfontein, Middelburg KP, 5900

 

Ondanks die goeie eienskappe van oumansoutbos en uitstekende resultate wat in weidingsproewe en die praktyk daarmee behaal is, kom daar groot verskille in die aanvaarbaarheid van oumansoutbos vir kleinvee in verskillende streke voor en moet ondersoeke na hierdie probleem ingestel word. As 'n eerste stap is bepaal of die voerinname, waterinname en liggaamsmassa van skape wat op soutboslande wei, ooreenstem met die wat droë, gemaalde soutbos en vars, gesnyde soutbos onder ingekraalde toestande ontvang. Agtien volwasse Dorperooie is op 'n gestratifiseerde massabasis in drie groepe van ses diere elk ingedeel. Die behandelings was as volg: Groep A het droë, gemaalde soutbos ad lib in individuele hokke ontvang; Groep B het vars soutbos (daagliks gesny) ad lib in individuele hokke ontvang, terwyl Groep C 'n soutbosland bewei het. Al die diere het reënwater ontvang om die moontlike effek van braksoute in die water op voerinname uit te skakel. Alhoewel die liggaamsmassas van Groep B en C deurgaans hoër as die van Groep A was, was hierdie verskille nie betekenisvol nie (P>0.05). Die voerinname (DM-basis) van Groep B (1.27 kg/dier/dag) was betekenisvol hoër (P<0.05) as die van Groep A (1.04 kg/dier/dag), terwyl die inname van Groep C, soos met die chroomoksied merkermetode bepaal, 1.23 kg/dier/dag was. Die waterinname van Groep A (8.20 l/dier/dag) was egter betekenisvol hoër (P<0.05) as die van Groep C (6.57 l/dier/dag), maar het nie betekenisvol van Groep 8 (7.26 l/dier/dag) verskil nie. Uit hierdie resultate blyk dit dat die prestasie van skape wat droë, gemaalde soutbos ontvang, in terme van voerinname, waterinname en liggaamsmassa, nie ooreenstem met die wat vars, gesnyde soutbos ontvang of die wat soutboslande bewei nie. Indien die aanvaarbaarheid van oumansoutbos in verskillende streke in die praktyk getoets moet word, blyk dit dat betroubare resultate slegs onder natuurlike toestande (beweiding van oumansoutbos) verkry sal kan word.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres