Last update: August 16, 2011 12:19:29 PM E-mail Print

DIE EFFEK VAN KORTISOLBEHANDELING OP ANGORABOKKE

 

M J HERSELMAN & D M E PIETERSE

Lanboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Uit die praktyk blyk dit dat hoë veselproduserende kleinveerasse gewoonlik minder gehard is as rasse met 'n laer veselproduksiefunksie. Om hierdie waarneming te verklaar, word hipoteties beweer dat verhoogde veselproduksie die gevolg van 'n verlaagde aktiwiteit van die bynierkorteks is. Die verlaagde afskeiding van kortisol deur die bynierkorteks gee gevolglik aanleiding tot 'n veranderde intermediêre metabolisme, wat veroorsaak dat diere minder gehard is. Die Angorabok is een van die kleinveerasse met die hoogste veselproduksie en volgens bogenoemde hipotese kan baie van die Angorabok se probleme deur die gevolg van 'n onderaktiewe bynierkorteks verklaar word. Ondersoek is ingestel om vas te stel in welke mate die kunsmatige toediening van kortisol die produksie en metabolisme van die Angorabok kan verander. Vyftig Angorabokkies van twee-maande-ouderdom is ewekansig in twee groepe verdeel. Aan die een groep is elke tweede dag 'n dosis van 100mg dihidroksikortisolasetaat onderhuids vir ses maande toegedien (Behandelingsgroep), terwyl die ander groep as kontrole gedien het. Gemaalde lusern is ad lib voorsien. Na ses maande is die bokkies geskeer en geslag vir verdere ontledings. Ruhaarmassa van die behandelingsgroep van 0.976 kg was betekenisvol (P<0.01) laer as die 1.292 kg van die kontrolegroep. Die byniermassa en oogspieroppervlakte was onderskeidelik 0.48 g en 231.7 mm2 vir die behandelingsgroep en 0.72 g en 384.7 mm2 vir die kontrolegroep. Die binnevetmassa en rugvetdikte was 927.4 g en 3.45 mm vir die behandelingsgroep teenoor 566.3 g en 0.75 mm vir die kontrolegroep. Hierdie resultate bevestig dat kortisol proteïensintese onderdruk en  vetsintese bevorder. Die negatiewe terugvoerstelsel, waarmee kortisolafskeiding via die hipotalamus en hipofise beheer word, het veroorsaak dat die byniermassa met 33.2 % verlaag is. Hierdie resultate bevestig dat deur die kunsmatige aanvulling van die bynierkortekshormone, die metabolisme van die Angorabok wel verander word sodat dit meer ooreenstem met di‚ van geharder rasse (hoër vetsintese). 

 

Published

Proc. S.A. Soc. Anim. Prod. 31