Last update: August 17, 2011 02:34:09 PM E-mail Print

 

EFFEK VAN BRAKWATER OP DIE INNAME VAN OUMANSOUTBOS (ATRIPLEX NUMMULARIA)

P.R.King, J.H.Hoon en B.R. King

Landboukollege Grootfontein, Middelburg, KP, 5900

 

Weens die swak benutting van Oumansoutbos in sommige dele van die Karoostreek is die invloed van brakwater op die inname van oumansoutbos ondersoek. Twaalf volwasse Dorperooie is op 'n gestratifiseerde massabasis in twee groepe van ses ooie elk verdeel en in enkelkrale geplaas. Die ooie is voor die aanvang van die proef op Oumansoutboslande aangepas. Beide groepe (A en B) het vir die hele proefperiode droë, gemaalde Oumansoutbos ad lib ontvang.  Voor die aanvang van die proefperiode het beide groepe reënwater (totale braksoute = 120 mg dm-3) ontvang. Met die aanvang van die proefperiode is groep B se drinkwater met brakwater (totale braksoute = 4540 mg dm-3) vervang. Groep B se voerinname per metaboliese massa (W0.75) het met 40% gedaal en was vir die eerste drie weke betekenisvol (P < 0.05) laer as dié van groep A. Die voerinnames van groep B het geleidelik toegeneem, maar was deurgaans laer as dié van groep A. Die waterinname van groep B gedurende die eerste week was 20% laer (P < 0.05) as dié van die kontrole groep waarna dit geleidelik toegeneem het. Vanaf 6 weke na die aanvang van die proefperiode was die waterinname hoër as die van die kontrole groep. Die gemiddelde liggaamsmassa van die kontrolegroep was deurgaans hoër as die van die behandelingsgroep, maar die verskil was nie betekenisvol nie. Groep B se inname van minerale vanuit die water en die voer was deurgaans laer (P > 0.05) as die van groep A. Dit wil dus voorkom of die onderdrukking van voerinname by Groep B nie deur die inname van braksoute nie, maar wel deur die smaaklikheid van die water veroorsaak is. Laasgenoemde het aanleiding gegee tot 'n laer waterinname wat op sy beurt 'n laer voerinname tot gevolg gehad het.

 

Published

Handleiding 30ste SAVDP-kongres