Last update: August 16, 2011 08:18:18 AM E-mail Print

 

Supplementêre effek van garingboom (Agave Americana) op die prestasie van Dorpers op Oumansoutbos (Atriplex Nummularia)

 

JH Hoon & BR King

 

 

Een van die groot probleme wat met die beweiding van oumansoutbos voorkom, is dat die vrywillige inname van droë materiaal relatief laag is, en dat dit nie altyd in die voedingsbehoeftes van veral groeiende diere kan voorsien nie. In 'n poging om hierdie probleem die hoof te bied, sonder die verskaffing van duur byvoeding, is 'n proef uitgevoer om te bepaal of die voordelige effek wat met garingboom aanvullend tot krag- en ruvoere waargeneem is, moontlik ook voordelig by die beweiding van oumansoutbos toegepas kan word. Vier-en-twintig Dorperrammetjies (vier maande oud) is op 'n gestratifiseerde massabasis in drie groepe van agt diere elk ingedeel. Die volgende behandelings is oor 'n periode van 15 weke toegepas: Groep A het gekerfde garingboom ad lib ontvang; Groep B het ‘n soutbosland bewei terwyl gekerfde garingboom ad lib voorsien is; Groep C het 'n soutbosland bewei. Liggaamsmassa en waterinname van al die groepe, en die inname van garingboom by Groepe A en B, is bepaal. Die liggaamsmassa van Groep A was reeds na een week betekenisvol laer as die van Groepe B en C, terwyl laasgenoemde twee groepe slegs gedurende Week 15 betekenisvol van mekaar verskil het (P<0.05). Groep B het binne 32 dae nadat met die behandelings begin is 'n slagmassa van 38 kg bereik, teenoor die 44 dae van Groep C. Dit verteenwoordig 'n gemiddelde daaglikse toe name (GDT) van onderskeidelik 342 en 270 g/dier/dag, terwyl Groep A oor die hele proefperiode 'n negatiewe GDT gehandhaaf het. Die waterinname van Groep A (1.24 ± 0.77  l/dier/dag), Groep B (7.69 ± 1.82 l/dier/dag) en Groep C (9.04 ± 1.11 l/dier/dag) het ook betekenisvol van mekaar verskil (P<0. 01). Die totale voerinname van Groep A was slegs 332 g!dag (OM-basis), terwyl Groep B 243 9 garingboom!dag aanvullend tot die oumansoutbos ingeneem het. Dit wil dus voorkom asof daar op grond van diereprestasie wel 'n voordelige effek met garingboom aanvullend tot oumansoutbos verkry kan word. Hierdie voordeel moet egter teenoor die addisionele koste vir die verwerking van garingboom opgeweeg word.

 

Published

Handleiding 32ste SAVV-kongres