Last update: April 19, 2011 11:33:48 AM E-mail Print

 

Evaluasie van langswenkgraskultivars onder besproeiing in die Visriviervallei

J.M. JANSEN VAN RENSBURG

Cradock Proefstasie, Cradock, 5880

 Lusern is algemeen bekend as die belangrikste voer- en weidingsgewas vir kleinvee in die Visriviervallei. Bestuursprobleme soos opblaas kom algemeen by sommige kleinveerasse op peulgewasweidings voor en gevolglik word meerjarige grasweidings dikwels gebruik. Die doel van hierdie ondersoek was om die produksiemaatstawwe van vier langswenkgraskultivars onder besproeiing in die Visriviervallei te bepaal

 

Proefprosedure

 

Vier kultivars is gedurende Maart 1991 op Cradock Proefstasie gevestig, naamlik Kentucky 31, Au Triumph, Fuego en Festal (Festorina)

 

Tydens vestiging is 31,5 kg N en 26,3 kg P/ha toegedien. Daarna is gemiddeld 235 kg N/ha/jaar in verskillende paaiemente na beweiding toegedien. Elke kultivar het ongeveer 0,5 ha beslaan, waarop produksie gemeet is deur die sny van 0,5 m kwadrate. Daarna is dit deur Merinoskape bewei om die drakragnorme en getal weidae  van elke kultivar te bepaal.                                    

 

Resultate

 

Die produksiedata wat vanaf die begin van die ondersoek  tot Augustus 1993 vir die onderskeie swenkgraskultivars  verkry is, word in Tabel l aangetoon. Volgens die tabel het Kentucky 31 die hoogste totale droëmateriaal- (DM) produksie, gemiddelde getal kleinvee-eenhede (KVE)/ha en gemiddelde getal weidae/ha opgelewer. Die totale DM-produksie van Kentucky 31 was onderskeidelik 8, 11 en 23 % hoër as die van Festal, Au Triumph en Fuego. Hierteenoor was die gemiddelde DM-produksie per snysel van Festal betekenisvol (P<0,01) hoër as die van die ander drie kultivars. Die kultivar Au Triumph se gemiddelde getal dae hergroei tussen opeenvolgende beweidings was die laagste, naamlik 44 dae. Gedurende die proefperiode het geen betekenisvolle verskille (P>0,01) in hergroeiperiode tussen die verskillende kultivars voorgekom nie.

 

Gevolgtrekking

Volgens die gemiddelde produksiedata het die twee kultivars Kentucky 31 en Festal die beste presteer in terme van totale DM-produksie. Verskille in smaaklikheid het moontlik tot gevolg gehad dat Kentucky 31, met die laer DM-produksie/snysel, die hoogste getal diere/ha kon dra. Die gemiddelde jaarlikse DM-produksie (kg/ha) van die kultivars was onderskeidelik 12 596, 11 906, 11 603 en 11 345 vir Festal, Kentucky 31, Au Triumph en Fuego.


 

Published

Grootfontein Agric, Vol 1, No 1, 1995 (13)