Last update: August 17, 2011 02:53:42 PM E-mail Print

 

EVALUASIE VAN DRIE KLEINVEERASSE IN TWEE VERSKILLENDE OMGEWINGS

 

M.A. BADENHORST, J.J. OLIVIER, J.A.N. CLOETE* & B.R. KING

Grootfontein Landboukollege, Middelburg KP

* Carnarvon-proefstasie, Carnarvon

 

Drie kleinveerasse, nl. die Afrino, Dorper en Merino is op twee lokaliteite, naamlik Vlekpoort-proefstasie (VP) en Carnarvon Proefplaas (CP) vir vier-en-'n-half jaar t.o.v. produksie- en reproduksie prestasie geëvalueer. 'n Stelsel van twee lamseisoene per jaar is gevolg, waar alle ooie twee maal per jaar gepaar is. Alle diere is deurgaans as een trop bestuur. Die gemiddelde speen-persentasies (aantal lammers gespeen per 100 ooie gepaar) vir VP was 147% (Afrino), 148% (Dorper) en 91% (Merino). Die ooreenstemmende speenpersentasies vir CP was 142, 145 en 96% onderskeidelik. Verder het betekenisvolle (P<0.01) seisoensverskille t.o.v. speen-persentasie op CP voorgekom, maar nie op VP nie. Die speenpersentasie van die Merino was in albei omgewings betekenisvol (P<0.01) swakker as dié vir die Afrino en Dorper. Fekunditeit van al drie rasse was op VP ongeveer 20% hoër as op CP. Op VP het 50% van die lentelammers bemarkingsmassa op 4.5 (Dorper), 5.5 (Afrino) en 11 (Merino) maande ouderdom bereik, terwyl 50% van die herfslammers bemarkingsmassa op 5.5, 6.5 en 12.5 maande ouderdom onderskeidelik bereik het. Op CP geld die teenoorgestelde, waar 50% van die herfslammers bemarkingsmassa op 4.5 (Dorper), 5.5 (Afrino) en 9.5 (Merino) maande bereik het, terwyl 50% van die lentelammers op 7, 8 en 13 maande ouderdom eers bemarkingsmassa bereik het. Op VP sowel as CP was die Dorperlammers eerste bemarkbaar, gevolg deur die Afrino en laastens die Merino. Lammers van al drie rasse was op VP ongeveer 7 - 8 weke vroeër bemarkbaar as op CP. Op VP sowel as CP het die Dorper die hoogste GDT en uitslagpersentasie gehad, nl. 242 en 212 g/dag en 49.1 en 49.6% onderskeidelik, gevolg deur die Afrino (217 & 187 g/dag en 46.4 & 47.2%) en dan die Merino (113 & 97 g/dag en 41.7 & 44.2%). Die wolproduksie van die Merino was op VP sowel as CP hoër as dié van die Afrino, nl. 6.7 vs 3.07 kg (VP) en 6.85 vs 3.2 kg (CP). Die ooreenstemmende veseldiktes was 23.2 vs 22.2 mikron en 23.8 vs 22.0 mikron. Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat betekenisvolle seisoens-, ras- en omgewingsverskille voorkom wat die keuse van 'n produksiestelsel sal beïnvloed.

 

 

 

Published

Handleiding 30ste SAVDP-kongres, Port Elizabeth, 26-28 Maart