Last update: August 16, 2011 01:36:41 PM E-mail Print

 

FENOTIPIESE KORRELASIES TUSSEN SUBJEKTIEWE EN OBJEKTIEWE HAAR- EN PRODUKSIE-EIENSKAPPE BY ANGORABOKKE

Margaretha A Badenhorst & N M Kritzinger*

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP), 5900

*Sybokhaarraad, Posbus 2243, Port Elizabeth, 6056

 

Tydens seleksie van teeldiere word daar sterk klem op subjektiewe haareienskappe (veral styl en karakter) by Angorabokke gelê. Verder word daar vanuit 'n telers- en produksie-oogpunt geredeneer dat goeie styl en karakter verband hou met ander ekonomies belangrike eienskappe. Daar is gevolglik ondersoek ingestel na die fenotipiese korrelasies van 'n aantal subjektiewe haareienskappe met die belangrikste objektiewe produksie-eienskappe. Die volgende eienskappe is op die 18-maande skeersel van twee Angorabokkuddes op die Jansenville Proefplaas volgens 'n lineêre skaal beoordeel : styl, karakter, eweredigheid van vag, digtheid van vag, gesigsbedekking, nekbedekking en kemp. Die objektiewe eienskappe liggaamsmassa, rouhaarmassa, veseldikte en stapellengte is op dieselfde skeersel bepaal/gemeet. Die volgende algemene afleidings kan uit die beraamde fenotipiese korrelasies gemaak word: In beide kuddes produseer die groter bokke meer haar met 'n langer stapellengte, hoër veseldikte en swakker styl en karakter hulle haar is minder dig; hulle het meer kemp en hulle gesigte en nekke neig om kaler te wees. Ten opsigte van variasie oor die vag kan daar geen spesifieke afleiding uit die beraamde korrelasies gemaak word nie. Uit hierdie fenotipiese korrelasies wil dit blyk asof die neiging van baie telers om liggaamsmassa te verhoog, teenstrydig is met die "vereistes" wat daar aan 'n tipiese Suid-Afrikaanse Angorabok gestel word, nl. goeie gesigs-, nek- en onderlynbedekking, kempvry, ideale styl en karakter en 'n hoe haarproduksie. Die relatiewe ekonomiese belangrikheid van die eienskappe, asook akkurate variansie/kovariansie beramings is dus noodsaaklik om 'n optimum teelbeleid te kan formuleer.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres Zithabiseni 13-16 April