Last update: August 16, 2011 12:26:29 PM E-mail Print

 

DIE EFFEK VAN VOEDING OP SEKERE KWALITEITSEIENSKAPPE VAN SYBOKHAAR

 

Margaretha A Badenhorst, J C Diedericks, N M Kritzinger* & P A Schlebusch

Landboukollege Grootfontein, Middelburg (KP), 5900

*Sybokhaarraad, Posbus 2243, Port Elizabeth, 6056

 

Die meeste Angorastoettelers selekteer hulle diere onder goeie voedingstoestande en die vraag ontstaan of daardie bokke wat onder optimum voedingstoestande ideale styl en karakter vertoon, nog steeds onder swakker voedingstoestande die prestasie sal handhaaf? Daar is gevolglik ondersoek ingestel na die effek van voedingspeil op styI en karakter, asook ander belangrike kwaliteitseienskappe van sybokhaar. Veertig jaaroud-Angorabokkies is op 'n gestratifiseerde massabasis in twee groepe verdeel. Die bokke is net voor die aanvang van die proef geskeer. Die een groep (HP) het 'n verpilde rantsoen bestaande uit 10% mielies, 10% melasse en 80% lusern ontvang, terwyl die ander groep (LP) 'n rantsoen van 70% gemaalde Iusern plus 30% gemaalde koringstrooi ontvang het. Liggaamsmassa is weekliks bepaal. Aan die einde van die proefperiode van ses maande, is die volgende kwaliteitseienskappe op 'n lineêre skaal vanaf 1 - 50 beoordeel : styI, karakter, eweredigheid van vag, digtheid, gesigsbedekking, nekbedekking en kemp. Die bokke is geskeer, vagmassa is geneem en veseldikte bepaal. Die data is m.b.v. kleinste-kwadrate-metodes ontleed. Uit die resultate volg dat daar betekenisvolle verskille (P<0.01) tussen die twee groepe by die meeste van die eienskappe voorgekom het. Die bokke van die HP-groep het betekenisvol meer in massa toegeneem (16.17 kg vs 0.87 kg) oor die proeftydperk en hulle het betekenisvol meer haar (3.70 kg vs 2.07 kg) wat nege mikron (29.5%) sterker as die van die LP-groep was, geproduseer. Verder het die HP-bokke betekenisvol kaler gesigte en nekke gehad t.o.V. karakter was hulle geneig om oorgekrul te wees, terwyl die LP-bokke baie meer reguit haar gehad het. Die haar van die HP-bokke was betekenisvol digter en hulle het meer kemp vertoon as die LP-groep. Met die uitsondering van styI en eweredigheid oor die vag, blyk voeding 'n wesentlike effek op al die kwantitatief en kwalitatief belangrike eienskappe van sybokhaar te hê. verder blyk dit dat styI en karakter verskillend deur voedingspeil beïnvloed word.

 

Published

Handleiding 31ste SAVDP-kongres, Zithabizeni, 13-16 April