GROOTFONTEIN SE BEKER LOOP OOR       [view English]

 

Die Landboukollege Grootfontein se beker loop oor nadat ‘n rekordgetal aansoeke ontvang is vir eerstejaarstudente vir 2014 en omdat ruim befondsing vir die verbetering van die instansie se opleidingskapasiteit ontvang is.

Teen die sluitingsdatum vir aansoeke op 30 September 2013 is daar 216 aansoeke verwerk, die meeste ooit. Aansoeke is uit al nege provinsies en Namibia ontvang met die grootste gros uit die drie Kaapprovinsies en die Vrystaat. Die maksimum getal eerstejaars wat die Kollege kan hanteer is 80. Gevolglik is ‘n groot aantal voornemende studente teleurgestel deur op die waglys geplaas te word. Keuring word op grond van akademiese punte gedoen en die aansoekers met die hoogste punte word eerste gekeur. Die minimum vereiste vir toelating is ‘n Nasionale Senior Sertifikaat met toelating tot Diplomastudies. Vanjaar is ‘n voorlopige keuring reeds in Mei gedoen om aansoekers vroegtydig te kon inlig oor die waarskynlikheid om op Grootfontein aanvaar te word. Die 2014 eerstejaars gaan die eerste studente wees wat die hersiene kurrikulum gaan deurloop.

Die rekordgetal aansoeke onderstreep die feit dat Grootfontein tans die voorste landboukollege in Suid-Afrika is. Die hoë indiensnemingsyfers van Grootfontein studente getuig verder dat die Kollege relevante en praktykgerigte opleiding aanbied. ‘n Verdere bewys is dat die Universiteit van die Vrystaat (UVS) ingestem het om vanaf 2015 ‘n gesamentlike B.Agric graad op Grootfontein aan te bied.

Nog ‘n rede vir tevredenheid is die befondsing van die Kollege deur die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) wat meer as R3 miljoen aan die Kollege beskikbaar gestel het vir opgradering en kapasiteitsontwikkeling, dit nadat die infrastruktuur reeds in 2012/13 omvattend opgeknap is. ‘n Verdere R2 miljoen is deur ‘n Nederlandse konsortium in die Kollege belê om toerusting op te gradeer. Voeg daarby ‘n verdere R3 miljoen per jaar wat deur DAFF bewillig is vir die vul van akademiese poste, dan kan die Kollege nie anders as om breed te glimlag nie.  

 

 

GROOTFONTEIN’S CUP IS RUNNING OVER  

 

The Grootfontein College of Agriculture’s cup is running over after the record number of applicants for the 2014 academic year and as a result of the generous funding received for improvement of its training capacity.  

At the closing date for applications on 30 September a record number of applications, namely 216, were processed. Applications from all nine provinces and Namibia were received. Unfortunately the College can only accommodate 80 first year students. Subsequently a large number of hopefuls were disappointed by being placed on the waiting list. Admission is based on academic performance and the minimum requirement is a National Senior Certificate with admission to a diploma program. This year a provisional selection was done in May to inform prospective students about the probability to be admitted to Grootfontein. The 2014 first years will be the first group to follow the new curriculum.  

The record number of applications underlines the fact that Grootfontein is currently regarded as the leading agricultural college in South Africa. The high employment rate of the College’s graduates testifies further that the training program is relevant and practice orientated. In addition to this the University of the Free State (UFS) agreed to a joint presentation of a B.Agric degree at Grootfontein from 2015.

Another reason to smile is the funding of more than R3 million received form the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) for upgrading and capacity development. This follows soon after two major maintenance and renovation projects were concluded earlier this year. A further R2 million was donated by a Dutch consortium to upgrade training equipment. Add to this another R3 million per year from DAFF to create academic posts, then you will understand why Grootfontein is smiling from ear to ear.